Fair Play en VertrouwensContactPersoon

25 maart 2018


In de Algemene Leden Vergadering van Het Elderink is "Fair Play" aan de orde geweest en is Tine Harlemans benoemd tot VertrouwensContactPersoon:

Fair Play 
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport. Bij Het Elderink staan we voor een integere tennissport. We willen dat de tennissport sportief, veilig en respectvol blijft, want dit draagt bij aan een plezierige sportbeoefening.

Op en naast de tennisbaan dient iedereen zich eerlijk en sportief te gedragen. In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven. 

Het Elderink sluit zich aan bij het beleid van de KNLTB:

·         Informatie over Fairplay: https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/
 
VertrouwensContactPersoon en Melding ongewenste gedragingen 
 Tine Harlemans is VertrouwensContactPersoon (VCP) van Het Elderink. Je kunt Tine appen of bellen via 06 – 304 098 12. Tine is tevens actief lid binnen onze verenging. 

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten of discriminatie en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur.

De VCP kan je desgewenst in contact brengen met vertrouwenspersonen binnen de KNLTB en NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen kunnen melders / slachtoffers begeleiden en adviseren  in geval van seksuele Intimidatie en andere misdragingen. Anoniem melden bij de KNLTB is ook mogelijk. Zie voor meer informatie: https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/meldpunten/

Nieuwscategorieën